fbpx

Taisyklės

Taisyklės

PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

Elektroninės parduotuvės www.defibriliatorius.lt taisyklės, apibrėžiančios pirkimo sutarties sudarymą bei šalių įsipareigojimus.

 1. Pagrindinės nuostatos
  • Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje www.defibriliatorius.lt (toliau – Pirkėjas), tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.
 2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas
  • Užklausos pateikimas suformavus prekių krepšelį nelaikomas Pirkimo – pardavimo sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarymu. Elektroninė sutartis yra sudaroma atskirai susiekus Pardavėjui su Pirkėju elektroniniu paštu.
 3. Pardavėjo teisės
  • Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą ir įsipareigoja išsiųsti užsakytas prekes, už kurias Pirkėjas jau yra sumokėjęs.
  • Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
  • Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 4. Pardavėjo pareigos
  • Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
  • Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Pirkėju per dvi darbo dienas nuo užklausos gavimo.
  • Pardavėjas įsipareigoja nemokamai pakeisti vartotojo įsigytas prekes, jei jos neatitinka techninių charakteristikų, nurodytų prekės apraše. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, tuomet Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Šiuo atveju Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų ir yra atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
  • Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
 5. Pirkėjo teisės
  • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  • Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos.
  • Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 6. Pirkėjo pareigos
  • Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka bankiniu pavedimu sutartyje nurodytuose bankuose.
  • Pirkėjas privalo užpildyti laisvos formos pranešimą, pažymint priežastis, dėl kurių yra grąžinama prekė.
  • Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 7. Bendra atsakomybė
  • Pirkėjas atsako už pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
  • Už pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje atvaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekės dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
  • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.
 8. Asmens duomenų tvarkymas
  • Paspausdamas mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų Pirkėjo ir (ar) jo atstovų identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais.
  • Paspausdamas mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys yra tvarkomi, nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.
  • Paspausdamas mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.
 9. Informacijos siuntimas
  • Pardavėjas visus informacinius pranešimus bei pranešimus tiesioginės rinkodaros tikslais, siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
  • Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateiktais duomenimis.
 10. Baigiamosios nuostatos
  • Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
  • Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo – pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Įgyvendinant Europos Parlamento ir tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo bei Europos parlamento ir tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo Europos Komisija sukūrė Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą: http://ec.europa.eu/odr/.
x